Avkastningskrav - WACC

Avkastningskravet til totalkapitalen (WACC) er en veid faktor basert på forholdet mellom egenkapital og gjeld. Avkastningskravet brukes ofte til å diskontere fremtidig kontantstrøm, for å for eksempel finne nåverdien til fremtidig inntjening.

Avkastningskravet veier forholdet mellom egenkapital og gjeld mot henholdsvis renteprosent etter skatt og avkastningskravet investorene stiller til egenkaptalen

 

 Avkasningskrav (WACC)