Totalkapitalens omløpshastighet

Totalkapitalens omløpshastighet er et mål for hvor effektivt bedriften klarer å utnytte sin samlede kapital. Eller sagt på en annen måte: Hvor store driftsinntekter bedriften har per krone som er bundet opp i bedriften.

Uttrykket forteller oss at kapitalens omløpshastighet øker dersom:

  • Bedriften øker sine driftsinntekter mer enn totalkapitalen øker
  • Bedriften klarer å opprettholde sine driftsinntekter med mindre totalkapital

 

Beregning totalkapitalens omløpshastighet

Dersom nøkkeltallet for flere perioder øker, betyr det at bedriften løpende forbedrer sin kapitalutnyttelse. Jo bedre bedriften klarer å utnytte kapitalen, jo mindre behov vil den ha for lån. Synker omløpshastigheten, kan dette bety at bedriften har overinvestert, eller at varelagret og/eller utestående fordringer hos kundene kan ha blitt for store. Dette øker som regel behovet for opplåning. Nøkkeltallet kan imidlertid gi noe for positivt bilde for eldre bedrifter sammenlignet med relativt like, yngre bedrifter. Eldre bedrifter har som oftest langt på vei nedskrevne anlegg, noe som betyr lavere totalkapital enn i nye. Sannheten kan være at den eldre bedriften reelt sett står svakere, fordi den har et påtrengende behov for å erstatte nedslitt utstyr med nytt, noe som kan øke behovet for kapital betydelig

Trenger du hjelp

RegnskapOslo.no kan tilby deg det meste av tjenester inne økonomi og regnskap. 

VerdivurderingSelskap.no produserer enkle verdivurderinger for selskap til en gunstig pris

OsloRevisor hjelper deg med å komme i kontakt med de beste revisorene i Oslo